Returnal

أخبار

قابلية إعادة لعب غير نهائية بانتظارنا مع Returnal – حصرية بلايستيشن 5

"ستكافئ على الوقت الذي تمضيه بالاستكشاف"